Participa des del programa RCS

Metodologia proposada dins del programa d’Innovació Educativa “Recerca Creació Servei“. 

Esquema del repte (Curs 2023-24) 

En aquest projecte, des de l’entitat Museu d’història de la immigració de Catalunya (MhiC) us fem el següent encàrrec:

Ampliem l’exposició virtual

Mapes de colors. “Cartografies compartides” 

L’encàrrec té per objectiu:

 1. Generar nous continguts pel Museu d’Història de la Immigració de Catalunya.
 2. Implementar la plataforma https://www.mapesdecolors.cat/
 3. Trobar noves mirades – les dels alumnes participants-  que ajudin a explicar als nostres públics com són els processos migratoris.

Què esperem dels centres:

 1. QUE GENERIN una producció artística digital
 2. SUPORT EXPRESSIU: Els mapes / les cartografies reals o imaginaries son el suport per expressar aquesta producció artística.
 3. CONTEXT TEMÀTIC: Reflexions sobre el processos migratoris.

https://www.mapesdecolors.cat/ És el vehicle / repositori per exhibir les produccions artístiques seleccionades.

EL CONTINGUT
Els Els alumnes poden triar entre tres línies de reflexió temàtica:

a) migracions de proximitat: com és el meu territori? Qui viu en ell? Quines comunitats migrant són les més freqüents? Com és el seu territori d’origen?

b) migracions al meu centre educatiu: d’on som els alumnes /as del centre. Cartografies compartides de diversos llocs d’origen i centres educatius.


c) migracions familiars:
 d’on són els meus avantpassats com són els mapes de la meva nissaga familiar?

 

Aquests tres àmbits ens situen sobre Mapes reals o imaginaris i poden anar des del territori més proper al més remot. La interpretació d’aquests mapes obrirà la porta al procés creatiu.

QÜESTIONS METODOLÒGIQUES

1) Cada centre podrà elaborar tantes propostes com consideri oportú i a partir d’aquesta primera pluja de propostes, l’equip docent responsables de projecte escolliran o coordinaran possibles interessos comuns, per – finalment – presentar les dues propostes sobre les quals es treballarà. I que serà les que quedaran publicades al www.mapesdecolors.cat
( Cada centre presentarà un màxim de dues propostes per publicar)

2)
Aquestes produccions hauran d’estar documentades des d’un inici fins a la seva consecució, no es publicarà cap document que no documenti el procés de recerca i treball dels grups participants.

3) És important organitzar el grups de treball a partir de rols que facilitin la comunicació amb l’empresa ( MhiC) i amb els gestors de la plataforma. ( Manuel Barrios i Carme Aymerich ). Us proposem alguns d’aquest rols però des dels centres podeu incorporar d’altres.

Rols de treball:
– Equip Documentalistes:
– Equip creació:
– Equip comunicació:

4) Expressió artística: es pot fer servir qualsevol llenguatge expressiu: escrit, sonor, gràfic, audiovisual o digital…l’única norma en aquest sentit és que la reflexió conceptual giri entorn als processos migratoris i que les cartografies ajudin a vehicular aquest conceptes. Podeu fer servir els treballs previs ja penjats als web per inspirar-vos.
(ex: https://www.mapesdecolors.cat/publicacions)

5) El web compta amb una caixa d’eines de referència que us servirà per poder iniciar la recerca i el viatge pels mapes https://www.mapesdecolors.cat/eines-i-materials/

6) És important seguir la periodicitat marcada pel web i la coordinació del projecte (Eulàlia de Montserrat).

Temporització per fases

Podeu distribuir les setmanes disponibles de manera flexible per assumir aquestes 7 fases del projecte.

CONNEXIONS CURRICULARS

Aquest projecte vol fomentar la transversalitat disciplinar. És un projecte artístic però també és una proposta que compren altres disciplines educatives: social, científica, matemàtica, lingüística….

Algunes propostes:

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Comunicació oral. Comprendre, expressar-se i dialogar. Conèixer i valorar la diversitat lingüísticacultural.

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI
Món actual. Plantejar-se preguntes, estratègies de cerca, anàlisi de resultats. Interpretar el present, comprendre la societat. Interpretar l’espai. Analitzar paisatges i ecosistemes. Valorar problemes socials.

ÀMBIT TAC
Comunicació interpersonal i col·laboració. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratius. Hàbits, civisme i identitat digital. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.

CONEIXEMENTS

Per desenvolupar aquest encàrrec, cal que mobilitzeu els següents coneixements:

 • Instruments i tècniques analògiques i digitals per a l’edició, representació i comunicació visual
 • Narració gràfica i llenguatge audiovisual
 • Metodologia projectual en la producció artística.
 • Transversalitat disciplinar i temàtica.

HABILITATS

Millorar la vostra capacitat de:

 • Participar activament en l’èxit del treball en equip.
 • Mostrar capacitat crítica en relació amb les tasques executades i amb la consecució dels objectius.
 • Participar i col·laborar en activitats que promouen actituds de respecte actiu cap a altres persones, cultures i opcions.
 • Dur a terme una producció artística seguint els processos de concepció i formalització, demostrant iniciativa, imaginació i creativitat.
 • Reflexionar activament sobre la diversitat cultural, els processos migratoris i els conflictes humans.
 • Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos artístics desenvolupats.

PRODUCCIÓ FINAL

El resultat final és la publicació de un màxim de dues obres artístiques digitals per centre i la documentació del tot el procés creatiu i de recerca porat a terme. Amb l’objectiu de compartir cartografies personals i afectives.

Aquesta creació seguirà un procés artístic que va des de l’observació i posada en comú de tòpics culturals, a la recerca al voltant de la immigració , del món globalitzat actual, de la interculturalitat  passant per  la mirada diferent del territori (dels nostres orígens familiars o més propers o més desconeguts) via GoogleEarth.

Per últim, busquem també l’intercanvi  amb agents d’aquests territoris observats, per enfortir vincles tot trencant la virtualitat. (altres escoles, biblioteques o museus…)

Aquesta producció quedarà incorporada a la col·lecció virtual de MhiC.

EQUIP DE TREBALL

 • Manuel Barrios. Curador i coordinador  Mapes de Colors
 • Eulàlia de Montserrat Buxo. Coordinació RCS
 • Imma Boj. Directora del Museu d’història de la immigració de Catalunya (MhiC)
 • Carme Aymerich. Assessorament pedagògic

Per participar i publicar imatges a la plataforma de Mapes de Colors cal registrar-se com a usuari o grup RCS:

Desplaça cap amunt